PREFACE

Since the communist seized control of Laos over 41 year ago to today, (December 2nd 1975 to July 4th, 2016) more than half a million Lao citizens were forced to leave their homeland and were camped in major refuge camps in Thailand: Nongkhai, Napho, Ubon, Sikiu etc.; hundred thousands more have perished in the re-education camps; hundred thousands more were unable to swim across the Mekong River and hundred of thousands more are still being held without charge or trials.

I left Laos 35 years ago and fortunately found my way to America as a political refugee to begin a new life in United State of America. No longer is it safe for me to go back home (native Laos) because I of my political activeness in the U.S. I am considered and enemy of the current communistic regime in Laos. I am proud to be supportive of democracy and human rights movements in Laos. However, I never forget where I came from, and I will not go back to surrender to Laos Communist.

Since Laos was loss to the Communist, Laos has been loss as well. The one thing symbolic hope we have left now is the three-Headed-White Elephant flag. It will stay with us forever.

The flag championed by free Laotian everywhere was flown for the first time at a ceremony marking the official recognition by France of Laotian unity and independence. The three-Headed-White Elephant flag continued to be the official flag of the Kingdom of Laos, which was recognized by the United Nations (1957), until December 1975.

The choice of the Laotian flag affects Laotian and Americans alike. Over 1000 Americans laid down their lives in the Laos secrete war for a noble cause – the cause of freedom and democracy. Witness the “Laotian freedom as it is” flag proudly hoisted at the Arlington National cemetery in Virginia on Memorial Day. It is the same flag that decorates the medals on the chests of millions of Laotian and American veterans of the Laos War.

At least 300,000 Laotian (Lowland Lao and Laotian ethnic Hmong) “Freedom Fighter who fought side by side with Americans during the Laos War” died on the high mountain of starvation and drowning in Mekong River, in their attempt to flee communist persecution. For the half million Laotian who have fled communist totalitarianism since 1975 and have successfully settled in United States of America “the Land of the Free”, the Laotian heritage and freedom flag will always be a symbol of hope, love and freedom. It is the banner around which all free Laotian identify themselves with and rally –as it represents the dream of a free Laos.

Warm Regards,

Lao Heritage Flag

ສື່ສານຈາກຄະນະກັມມະການເພື່ອທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ

ຮຽນ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ເຄົາຣົບແລະນັບຖື,

ໃນນາມຄະນະກັມມະການເພື່ອທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ຂໍແຈ້ງແລະອະທິບາຍກ່ຽວກັບທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຊາບກ່ຽວກັບຖານະບົດບາດຄວາມເປັນມາຂອງທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ວ່າ ມີຄວາມເປັນມາຢ່າງໃດ. ໃນເວລານີ້ໄດ້ 12 ປີແລ້ວທີ່ທຸງຊ້າງສາມສຽນພື້ນສີແດງຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຽທາງສພາປົກຄອງເມືອງ ໂລແວວ, ຮັຖມາຊາຈູແຊຕ ໃຫ້ເປັນທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວໃຫ້ເປັນສັນຍະລັກຂອງຄວາມເປັນເຊື້ອຊາຕລາວຂອງພວກ ເຮົາ, ໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກແກ່ເຍົາວະຊົນລູກຫລານລາວ-ອາເມຣິກັນທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຽລຸນຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ. ໃນຣະຍະ 12 ປີ ດັ່ງກ່າວຄວາມພາກພູມໃຈບໍ່ພໍພຽງແຕ່ເປັນຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄວາມພູມໃຈນັ້ນນັບມື້ ນັບຂຍາຍເຂົ້າສູ່ຈິດສຳນຶກຄວາມເປັນຊາຕຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບໃນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງພວກເພີ່ນກໍ່ຕ່າງຮັບຮູ້ວ່າທຸງນີ້ຄືທຸງມໍຣະ ດົກແລະເສຣີພາບລາວຂອງພວກເພີ່ນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ ເຄົາຣົບແລະນັບຖື, ການຜ່ານມະຕິຮັບຮອງເອົາທຸງຊ້າງສາມສຽນພື້ນສີແດງໃຫ້ເປັນທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ໃນເດືອນ ສິງຫາ ວັນທີ່ 10 ປີ 2004 ຈາກທາງການໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຄົມຊາວລາວອົພະຍົບດ້ວຍກັນ ຄືຈາກຕ່າງເມືອງ, ຕ່າງຮັຖ, ການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວລາວຕ່າງໆ, ແລະຈາກປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບໃນທົ່ວໂລກຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງໜັງສືສນັບສນູນເຂົ້າມາແລະພາລູກພາຫລານມາເຂົ້າຮ່ວມໃນທີ່ປະຊຸມຢ່າງພ້ອມພຽງກັນໃນເວລາຜ່ານມະຕິຊຶ່ງສແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທຸງຜືນນີ້ລະຄືມໍຣະດົກຂອງພວກເຮົາ.. ທາງການເພີ່ນຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາໄດ້ສູນເສັຍທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງຈາກການເອົາຊີວິດໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຣະບອບ

ພເດັດການຄອມມູນິສ, ພວກເຮົາສູນເສັຍປະເທດຊາຕອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງພວກເຮົາ. ຫລັງຈາກທີ່ເປັນປະຊາຊົນທີ່ດີຂອງເມືອງ, ການດຳຣົງຊີວິດຢ່າງສງົບສຸກແບບລາວໆ ຄື ມີປະເພນີ, ວັທນະທັມ, ພາສາ, ປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະຄວາມເປັນຊາດລາວ ສນັ້ນເພີ່ນຈຶ່ງໄດ້ຜ່ານມະຕິຮັບຮອງໃຫ້ທຸງສາມສຽນພື້ນສີແດງໃຫ້ເປັນທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ຊຶ່ງເປັນມໍຣະດົກຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບແລະເປັນສັນຍະລັກແຫ່ງເສຣີພາບຂອງປະຊາຊົນລາວເພາະຕລອດເວລາພວກເຮົາຕ້ອງການແລະຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສຣີພາບໃນປະເທດກຳເນີດຂອງພວກເຮົາແລະໃນໂລກ. ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ທີ່ ເຄົາຣົບແລະນັບຖື ວຽກຜ່ານມະຕິຮັບຮອງທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ແມ່ນພາລະແລະໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບໃນເມືອງໂລແວວແລະເມືອງຕ່າງໆພາຍໃນຮັຖມາຊາຈູແຊຕທັງເປັນຕົວແທນທັງໝົດໃນນາມປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບຂອງພວກເຮົາ.

ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ ເຄົາຣົບແລະນັບຖື, ທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວມີຄວາມໝາຍຕາມຮູບແລະຕາມນາມ ຂອງທຸງ ຄື ຕາມຮູບຂອງທຸງຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າເປັນທຸງປະຈຳຊາຕລາວຂອງເຮົາ, ການອະທິບາຍຄວາມໝາຍຣະອຽດນັ້ນແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວແລະອິງຕາມຮັຖະທັມມະນູນຂອງພຣະຮາຊອານາຈັກລາວເຮົາທີ່ຣະບຸໄວ້. ຜ່ານມາໄດ້ມີຜູ້ຊົງຄຸນະວຸດຖິ ຫລາຍໆທ່ານທີ່ໄດ້ພິມແລະສເນີຄຳອະທິບາຍເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ແກ່ລູກຫລານຕາມຄວາມເປັນມາໃນແຕ່ລະຍຸກສມັຍ ຊຶ່ງຄຳອະທິບາຍເຫລົ່ານັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຊາດລາວຂອງພວກເຮົາ. ສຳຫລັບເປັນນາມຂອງທຸງໃນທີ່ນີ້ຄືທຸງເປັນສົມບັດແລະມໍຣະດົກຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບ.ທຸງຄືຈິດວິນຍານຂອງຊາວລາວອົພະຍົບເພາະທຸງເປັນສັນຍະລັກວ່າເຮົາມີ ຮີດຄອງປະເພນີ, ມີວັທະນະທັມອັນດີງາມຂອງຊາດ, ມີພາສາຂອງຊາດ, ມີສາສນາຄວາມເຊື່ອຖື, ມີປວັດສາດຂອງຊາດ ພ້ອມວິຣະກັມຂອງບັນພຣະບຸຣຸດລາວ, ແລະປະເທດຊາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນພ້ອມຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທັງມວນ. ໃນຈິດສຳນຶກໃນນາມເຮົາທີ່ເປັນປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບແລ້ວທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວຄື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຂອງພວກເຮົາເພາະທຸງນີ້ຄືໃບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ດິນແດນແຫ່ງເສຣີພາບ. ຍ້ອນທຸງເສຣີພາບນີ້ເອງໂລກເສຣີຈຶ່ງຮັບເອົາພວກເຮົາເພາະເຮົາຄືປະຊາຊົນລາວຜູ້ຕ້ອງການເສຣີພາບເໝືອນກັນກັບປະຊາຄົມໃນໂລກ.

ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ ເຄົາຣົບແລະນັບຖື,  ທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນແລະໄດ້ປິວສບັດຢ່າງສງ່າໃນດິນແດນແຫ່ງເສຣີພາບຢູ່ໃນຄະນະນີ້ ແມ່ນສົມບັດຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບໃນທົ່ວມູມໂລກ. ທຸງນີ້ເປັນສັນຍະລັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຂອງຊາວລາວທີ່ພວກເຮົາໄຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍຕໍ່ຊັພສິນມໍຣະດົກສ່ວນ

ລວມຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບ, ເປັນເຄື່ອງໝາຍຢ່າງພາກພູມໃຈໃນວັດວາອາຮາມຂອງຊາວລາວອົພະຍົບບ່ອນທີ່ຊາວລາວອົພະຍົບໄດ້ພ້ອມພຽງກັນສ້າງຂື້ນມາດ້ວຍຫຍາດເຮື່ອແລະສັທທາ. ຄວາມສຳຄັນອີກອັນນຶ່ງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ເປັນສັນຍະລັກໃຫ້ອົງກອນການຈັດຕັ້ງໄດ້ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ

ໝາຍໃນເວລາມີກິຈະກັມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນຂອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບ ຊຶ່ງແມ່ນການປະກາດໃຫ້ຮູ້ເຖີງຄວາມເປັນຊາດ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງຊາດນັ້ນເອງ. ພີ່ນ້ອງທີ່ຮັກແພງຂໍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈກົດໝາຍທ້ອງຖີ່ນຂອງທ່ານໃນການນຳໃຊ້ທຸງເພາະວ່າການໃຊ້ທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວໃນສຖານທີ່ໃດຫລືບ່ອນໃດກໍດີ ເຮົາຖືວ່າທ່ານເປັນຕົວແທນຂອງຊາດ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ທຸງໃນທາງດີກໍເປັນສີໃຫ້ຊາດ, ຈາກວຽກງານທີ່ດີຕໍ່ສັງຄົມແລະກິຈະກັມອັນດີງາມນັ້ນເອງຊຶ່ງຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ໃຊ້ທຸງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ທຸງບໍ່ຖືກໂອກາດແລະບໍ່ເໝາະສົມໃນທຸກກໍຣະນີແລະນຳຄວາມເສື່ອມເສັຍມາໃຫ້ສັງຄົມລາວ, ໃຫ້ເສັຍຊື່ສຽງຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະເຊື້ອຊາດລາວແລ້ວຖືວ່າທ່ານເປັນຜູ້ທຳລາຍຊາດ, ເພາະກໍຣະນີທີ່ກ່າວມາແລ້ວນີ້ອາດມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີພຍາຍາມຈ້ອງມອງແລະເພື່ອຫວັງທຳລາຍທຸງຊຶ່ງເປັນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົານັ້ນເອງ.

ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ ເຄົາຣົບແລະນັບຖື,  ໃນທ້ອງເດືອນສິງຫາຂອງທຸກໆປີທີ່ເມືອງໂລແວວ, ຮັຖມາຊາຈູແຊຕ ປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ມາຈາກທຸກສາຣະທິດພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານລາວ-ອາເມຣິກັນຈະໄດ້ພາກັນສເລີມສລອງທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວຕາມປະເພນີດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ. ປະຊາຊົນລາວ

ອົພະຍົບ (ປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຮິກັນ) ໃນເມືອງ, ໃນຮັຖໄກ້ຄຽງ ຖືວ່າ ການສເລີມສລອງທຸງປະຈຳປີແມ່ນປະເພນີຂອງທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ປະຊາຄົມລາວເຮົາແລະຕໍ່ທາງເມືອງເພາະທຸກໆປີທ່ານເຈົ້າເມືອງແລະສມາຊິກສະພາຂອງເມືອງຈະຕ້ອງມາຮ່ວມຕາມປະເພນີ ນອກນັ້ນທາງຄະນະຈັດງານຈະເຊີນຄະນະປົກຄອງຮັຖແລະແຂກທີ່ສຳຄັນມາຮ່ວມ. ຕລອດ 12 ປີທີ່ຜ່ານມາ ການສລອງຂອງແຕ່ລະປີໄດ້ມີທາງການ, ປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບຫລາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຈາກທຸກສາຣະທິດ, ອົງກອນການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວລາວຕ່າງໆ, ອະດີດນາຍທະຫານນາຍຕຳຣວດ, ນັກທຸຣະກິດ, ນັກການເມືອງ, ນັກຣຽນນັກສຶກສາ ແລະເຍົາວະຊົນລາວ-ອາເມຣິກັນ ພັດປ່ຽນກັນມາຮ່ວມປະເພນີສເລີມສລອງທຸງຊຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ ແມ່ນມໍຣະດົກຂອງປະຊາຊົນລາວທຸກໆທ່ານ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະຕ້ອງປົກປັກຮັກສາແລະປະຕິບັດປະເພນີການສເລີມສລອງນີ້ ຕລອດໄປ.

ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວອົພະຍົບທີ່ ເຄົາຣົບແລະນັບຖື, ກ່ຽວກັບທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວໃນອານາຄົດນີ້ ພວກເຮົາໃນນາມເປັນປະຊາຊົນລາວທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າແມ່ນມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງຮັກສາທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່ເພື່ອເປັນມໍຣະດົກຂອງເຊື້ອຊາດລາວຂອງເຮົາສືບຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປ້ອງກັນຄຸນະທັມແລະກຽດຕິຄຸນຂອງທຸງ, ຕ້ອງພ້ອມພຽງກັນຍົກສູງກຽດສັກສີຂອງທຸງຂື້ນສູ່ໃນຣະດັບຊາດທີ່ພວກເຮົາອາສັຍຢູ່ນີ້ແລະຂຍາຍຂື້ນສູ່ຣະດັບໂລກຕໍ່ໄປ.

ຂໍຂອບໃຈ: ຈາກກັມມະການເພື່ອທຸງມໍຣະດົກແລະເສຣີພາບລາວ

 

 

Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

%d bloggers like this: